DISCLAIMER

( Effective Date: N.A )

Disclaimer: The information contained in this communication and any attachments is confidential and may be privileged, and is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. Unless explicitly stated otherwise in the body of this communication or the attachment thereto (if any), the information is provided on an AS-IS basis without any express or implied warranties or liabilities. To the extent you are relying on this information, you are doing so at your own risk. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message and destroy all copies of this message and any attachments. Neither the sender nor the company/group of companies he or she represents shall be liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication, or for any delay in its receipt.

The sender and Triks BV cannot guarantee that this message is free of viruses or any other defects, errors or omissions as a result of email traffic, despite the necessary measures being taken to minimize this risk. Consequently, the sender and Triks BV are under no circumstances liable for any such virus, defect, error or omission.

Aanspraak: Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrechte informatie bevatten en is enkel bedoeld voor individueel gebruik aan wie deze e-mail geadresseerd is. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, beschouw deze e-mail dan als een vergissing en wees u er zich van bewust dat elk gebruik of het doorsturen, printen, kopiëren ervan verboden is. Tenzij expliciet anders vermeld in de hoofdtekst van deze communicatie of de bijlage (indien aanwezig), wordt de informatie op AS-IS-basis verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garanties of aansprakelijkheden. Voor zover u op deze informatie vertrouwt, doet u dit op eigen risico. Als u niet de beoogde ontvanger bent, neem dan onmiddellijk contact op met de afzender door dit bericht te beantwoorden en alle kopieën van dit bericht en eventuele bijlagen te vernietigen. Noch de afzender, noch het bedrijf / de groep bedrijven die hij of zij vertegenwoordigt, zijn aansprakelijk voor de juiste en volledige overdracht van de informatie in deze communicatie, of voor enige vertraging bij de ontvangst ervan.

De afzender en Triks BV kunnen niet waarborgen dat dit bericht vrij van virussen of enige andere gebreken, fouten of weglatingen ten gevolge van email-verkeer is, niettegenstaande de nodige maatregelen genomen werden om dit risico te minimaliseren. Bijgevolg zijn de afzender en Triks BV in geen enkel geval aansprakelijk voor enig dergelijk virus, gebrek, fout of weglating.